Kultūras un mediju organizācijas aicinātas pieteikties atbalstam ES programmā “Radošā Eiropa”

Kultūras un mediju organizācijas aicinātas pieteikties atbalstam ES programmā “Radošā Eiropa”

Lai sekmētu Latvijas kultūras un mediju organizāciju izaugsmi un sadarbību ar Eiropas kolēģiem, valdība pēc iepazīšanās ar Kultūras ministrijas (KM) iesniegto informatīvo ziņojumu* lēma par ES programmas „Radošā Eiropa” (2021-2027) turpināšanu laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, līdztekus ES finansējumam (60% no attiecināmajām izmaksām) laika periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim piešķirot 110 668 euro.

Programmas “Radošā Eiropa” galvenie uzdevumi ir aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras un valodu daudzveidību un mantojumu, kā arī palielināt kultūras un radošo nozaru, jo īpaši audiovizuālās nozares, konkurētspēju un ekonomisko potenciālu.

Programma paredzēta Eiropas audiovizuālās jomas, kā arī kultūras un radošo jomu atbalstam, ļaujot radīt jaunas darba vietas un nodrošināt to izaugsmi. Līdz ar vairāk nekā 2,4 miljardu euro budžetu (36% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu) “Radošā Eiropa” kļūst par atbalstu tūkstošiem mākslinieku, kultūras nozares profesionāļu un organizāciju, kas nodarbināti izpildītājmākslas, tēlotājmākslas, publikāciju, filmu, televīzijas, mūzikas, starpdisciplīnu mākslas, kultūras mantojuma, ziņu mediju un video spēļu nozarēs, un dod tiem iespēju izvērst savu darbību visā Eiropā, atrast arvien jaunas auditorijas un attīstīt digitālajā laikmetā nepieciešamās prasmes.

Programma „Radošā Eiropa” atbalstu sniedz trīs virzienos:

KULTŪRA, kas aptver visas kultūras un radošās nozares (izņemot audiovizuālo un filmu nozari);

MEDIA (aptver audiovizuālo un filmu nozari);

STARPSEKTORU sadaļa, kas atvieglo sadarbību starp radošajām nozarēm un aptver ziņu plašsaziņas līdzekļu nozari, aptver darbības visās kultūras un radošajās nozarēs, kā arī ziņu mediju nozarē.

Līdz šim Kultūras ministrija (ES fondu departamenta ES kultūras kontaktpunkta nodaļa, kā arī Nacionālā kino centra RE MEDIA birojs) pildīja ES programmas „Radošā Eiropa” (2014 – 2020) Latvijas biroja funkcijas, veicot informatīvo pasākumu rīkošanu, sniedzot praktisku un teorētisku atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem, veicinot starptautisko sadarbību un nodrošinot līdzfinansējuma saņemšanas iespējas no valsts budžeta līdzekļiem.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka ik gadu no Latvijas ir aptuveni 2 organizācijas, kas ir vadošie partneri programmas atbalstītajos projektos un vismaz 5 organizācijas, kuras programmas atbalstītajos projektos iesaistījušās kā sadarbības partneris Kultūras un starpsektoru sadaļā, kā arī aptuveni 10 projekti MEDIA sadaļā. Vidējais piesaistītais finansējums vienai Latvijas organizācijai projekta ietvaros ir aptuveni 40 000 eiro kā sadarbības partnerim un aptuveni 100 000 eiro kā vadošajam partnerim. Līdz ar to arī turpmāk ik gadu varētu rēķināties ar aptuveni 1 000 000 eiro piesaisti Latvijas organizācijām no atbalstītajiem projektiem.

*- Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” (2021-2027) informatīvā biroja darbības turpināšanu laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” perioda beigām”